Proiectul de dezvoltare institutionala CNNG

Codul de etica CNNG 2022-2023

Procedura operationala privind accesul in institutie

H 128 CA proces verbal casare

H 119 CA formatiuni studiu

H 116 CA organigrama si responsabilitati

Model cerere tichete sociale

H 103 CA 11.08.2022 Lucrari in regie proprie

H 102 CA 11.08.2022 Rectificare bugetara

H 109 CA program cursuri CNNG

H 98 CA referat lucrare acoperis sediul Golesti

H 96 CA responsabil proiect Erasmus

H 94 CA lucrari de reparatii sala de sport

H 92 CA Dare de seama

H 90 CA Executie bugetara

H 88 CA Rectificare bugetara

H 81 CA lucrari de reparatii si constructii 2022

Asigurare continuitate activitate CNNG

H 33 CA relocare clase gimnaziu Sc B P Hasdeu

H 220 CA lista lucrari de reparatii proiect de buget 2022